آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۱۴۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۱۶۳ـ ۲۲/۱/۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر ابوزيدآباد...
۲۹/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۶۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۲ مصوبه شماره ۹۶/۱۷۱ـ ۲۱/۳/۱۳۹۶ تبصره ۲ مصوبه...
۲۴/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۶۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۳ بخش اول تعرفه عوارض محلي و خدمات دهياري مربوط...
۲۴/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۶۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۱۲۹ ـ ۱۸/۲/۱۳۹۵ شوراي اسلامي شهر بندر...
۲۴/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۵۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱ مصوبه شماره ۴/۹۶/۳۳۴۱/ش ـ ۳/۳/۱۳۹۶ شوراي...
۲۲/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۵۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱ مصوبه شماره ۴/۹۶/۳۳۴۱/ش ـ ۳/۳/۱۳۹۶ شوراي...
۲۲/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۵۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱ مصوبه شماره ۴/۹۶/۳۳۴۱/ش ـ ۳/۳/۱۳۹۶ شوراي...
۲۲/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۴۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۱ ماده ۴ تعرفه عوارض شهرداري سمنان در سال ۱۴۰۰...
۲۲/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۴۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۲۸۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۹ شوراي اسلامي شهر...
۲۲/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۳۲۱۹ و ۳۲۲۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: درخصوص مواد ۲۳ و ۳۰ آيين‌نامه تأسيس...
۲۲/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۸۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي ۲و۳ بخشنامه شماره ۲۲۰۹۹۹ ـ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ مديرکل...
۲۲/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۷۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: آراي شماره ۱۰۸۹۸/۴/۳۰ـ ۱۸/۱۰/۱۳۶۷ و ۹۳۷۰/۴/۳۰ـ۲۶/۶/۱۳۶۸...
۲۲/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۶۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداري...
۲۲/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۶۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۵ قسمت «تذکرات مهم» ذيل بند (ب) مندرج در صفحه...
۲۲/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۶۰ و ۶۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق بخشنامه شماره ۳۰۰/۱۳۱ـ ۱۷/۲/۱۳۹۹...
۲۲/۰۲/۱۴۰۱