آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۶۱۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: "بند ب ـ۲ قسمت «شرايط اختصاصي» ذيل فصل اول دستورالعمل...
۲۲/۰۵/۱۴۰۱
رأي شماره ۶۱۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۶ بخش دوم در خصوص شرط عدم اشتغال به کار رسمي...
۲۲/۰۵/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۶۱۰ الي ۶۱۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اعلام تعارض در خصوص امکان طرح دعوا يا...
۲۲/۰۵/۱۴۰۱
رأي شماره ۶۰۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ مواد ۳ و ۴ دستورالعمل اعلام کفايت دستاوردهاي...
۲۲/۰۵/۱۴۰۱
رأي شماره ۶۰۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رأي شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۹۰ـ۷/۶/۱۴۰۰ هيأت تخصصي...
۲۲/۰۵/۱۴۰۱
رأي شماره ۶۰۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رأي شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۹۰ـ۷/۶/۱۴۰۰ هيأت تخصصي...
۲۲/۰۵/۱۴۰۱
رأي شماره ۶۲۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۹۹۲۵۲۵۲۰/۷۳۶۸/۱۱۰۲/۲۸۲۱ـ ۱۸/۶/۱۳۹۹...
۲۲/۰۵/۱۴۰۱
رأي شماره ۶۲۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه بهاي خدمات بهسازي و تعمير معابر و ساير موارد...
۲۲/۰۵/۱۴۰۱
رأي شماره ۶۲۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان...
۲۲/۰۵/۱۴۰۱
رأي شماره ۶۲۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۵ ـ۲ از تعرفه تصويبي عوارض محلي ساختمان،...
۲۲/۰۵/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۶۱۷ و ۶۱۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۳۷ از تعرفه شماره ۱۰۰ـ۹۷ از مصوبه...
۲۲/۰۵/۱۴۰۱
رأي شماره ۶۲۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره۲۱ـ۲ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال...
۱۸/۰۵/۱۴۰۱
رأي شماره ۶۲۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبات شماره ۴۴۵/۰۰/۲۸ ـ ۲۰/۲/۱۴۰۰ و ۱۴۴۶/۰۰/۲۸...
۱۸/۰۵/۱۴۰۱
رأي شماره ۶۳۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (الف) مصوبه شماره ۵۴۷/۹۶/۲۸ ـ ۱۱/۳/۱۳۹۶ شوراي...
۱۸/۰۵/۱۴۰۱
رأي شماره ۵۲۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ نامه شماره ۳۶۹ـ۲/۲۰ مورخ ۵/۶/۱۳۹۹ وزير نفت...
۱۰/۰۵/۱۴۰۱