مرجع تصویب: مدير دفتر هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۱۳۹۰
سه‌شنبه،۱۷ فروردین ۱۴۰۰
سال هفتاد و هفت شماره ۲۲۱۵۰
رأی شماره ۱۶۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۵۰۴ـ ۹۵ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر خارگ