مرجع تصویب: مدير دفتر هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۱۳۹۰
سه‌شنبه،۱۷ فروردین ۱۴۰۰
سال هفتاد و هفت شماره ۲۲۱۵۰
رأی شماره‌های ۱۶۰۲ و ۱۶۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ قسمت (ج) ماده ۱۴ تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ آن و ماده ۱۳ سال ۱۳۹۴، ماده ۱۲ سال ۱۳۹۵ و ماده ۱۰ سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اردبیل از تاریخ تصویب