مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۱۳۷۲
یکشنبه،۲۶ بهمن ۱۳۹۹
سال هفتاد و شش شماره ۲۲۱۱۵
رأی شماره ۱۱۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض در خصوص دادخواست برخی از کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر ارزشیابی دوره دوساله تحصیلی به عنوان مدرک فوق‌دیپلم و اعمال مصوبه شماره ۴۲۸ـ ۶/۳/۱۳۹۶ هیأت‌مدیره از تاریخ تصویب به استناد تبصره ۶ ماده۳ قانون نظام هماهنگ و ماده۵ آیین‌نامه اجرایی آن حکم به ورود شکایت صحیح می‌باشد