مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۱۳۴۱
دوشنبه،۳ آذر ۱۳۹۹
سال هفتاد و شش شماره ۲۲۰۴۶
رأی شماره ۸۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض، فاصله بین فراغت از تحصیل دانش‌آموزان دانشسراهای مقدماتی تا زمان استخدام در آموزش و پرورش قابل احتساب به‌عنوان سنوات خدمتی نمی‌باشد و نتیجتاً رأی صادره بر رد شکایت صحیح تشخیص داده می‌شود