مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۱۲۸۶
دوشنبه،۲۶ خرداد ۱۳۹۹
سال هفتاد و شش شماره ۲۱۹۱۶
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری