مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۱۲۸۵
دوشنبه،۱۹ خرداد ۱۳۹۹
سال هفتاد و شش شماره ۲۱۹۱۰
آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی