مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۱۲۵۴
سه‌شنبه،۲۹ بهمن ۱۳۹۸
سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۸۲۷
تصویب‌نامه در خصوص مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس