مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۱۲۲۸
دوشنبه،۱۱ آذر ۱۳۹۸
سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۷۶۲
دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری