مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۱۱۹۶
یکشنبه،۱۰ شهریور ۱۳۹۸
سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۶۸۹
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها