مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۱۱۹۲
شنبه،۲ شهریور ۱۳۹۸
سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۶۸۲
رأی شماره ۵۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری