مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۱۱۸۰
سه‌شنبه،۱ مرداد ۱۳۹۸
سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۶۵۷
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان خرامه در استان فارس