مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۱۱۷۰
چهارشنبه،۲۹ خرداد ۱۳۹۸
سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۶۲۹
آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین