آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه انتخاب نماينده و عضو صاحب نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان و خانواده
۰۵/۱۱/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي فرهنگ عمومي
۰۵/۱۱/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي راهبردي علم، فناوري و نوآوري در حوزه دفاعي و امنيتي
۰۵/۱۱/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي اسلامي شدن دانشگاهها و مراکز آموزشي
۰۵/۱۱/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي کشور
۰۵/۱۱/۱۴۰۰
مصوبه افزايش ظرفيت پزشکي در مقطع عمومي
۲۸/۱۰/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي فرهنگ عمومي
۲۸/۱۰/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب شخصيت حوزوي جهت عضويت در شوراي فرهنگ عمومي
۲۸/۱۰/۱۴۰۰
مصوبه ابقاء رئيس کميته فرهنگ و تمدن اسلام و ايران
۲۵/۱۰/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيأت عالي تجديدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
۰۷/۱۰/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيأت نظارت بر مطبوعات
۰۷/۱۰/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيأت عالي تجديدنظر دانشگاه آزاد اسلامي
۰۷/۱۰/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيأت عالي تجديدنظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
۰۷/۱۰/۱۴۰۰
مصوبه ابقاي رئيس هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي
۰۷/۱۰/۱۴۰۰
مصوبه تشکيل کارگروه تحولي دوره جديد فعاليت شوراي عالي انقلاب فرهنگي
۲۵/۰۹/۱۴۰۰