آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه عضويت رئيس بنياد ملي نخبگان در شوراي هدايت استعدادهاي درخشان
۲۸/۱۱/۱۳۹۹
مصوبه اصلاح بند (د) ماده ۱ قانون تشکيل هيأت امناي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي (اصلاحي جلسه...
۲۳/۱۰/۱۳۹۹
مصوبه در خصوص کليات ساماندهي و متمرکز شدن امور مربوط به مهدهاي کودک
۲۳/۱۰/۱۳۹۹
مصوبه در خصوص تسري مفاد ماده واحده اعتبار و نحوه اعطاي امتياز علمي به مجلات، تأسيس انجمن‌هاي علمي، قطب‌هاي...
۲۳/۱۰/۱۳۹۹
مصوبه در خصوص اختصاص حداکثر ۵% از ظرفيت هر يک از رشته محل‌هاي پرستاري به بهياران واجد شرايط، داراي...
۲۳/۱۰/۱۳۹۹
سياست‌ها و برنامه‌هاي اقدام علمي، فناورانه و فرهنگي جهش توليد
۲۷/۰۸/۱۳۹۹
مصوبه سند راهبردي توسعه پژوهش و آموزش عالي قرآني در نظام سلامت
۰۷/۰۷/۱۳۹۹
مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص مجوز به دانشگاه جامع امام حسين (ع) براي اجراي آيين‌نامه ارتقاي...
۲۵/۰۶/۱۳۹۹
مصوبه عضويت رئيس شوراي سياستگذاري ائمه جمعه کشور در ترکيب اعضاي ستاد هماهنگي نقشه مهندسي فرهنگي کشور
۲۰/۰۵/۱۳۹۹
مصوبه انتخاب عضو هيأت امناي فرهنگستان علوم پزشکي
۲۰/۰۵/۱۳۹۹
انتخاب رئيس و نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي هنر
۱۱/۰۵/۱۳۹۹
مصوبه «چارچوب تدوين اسناد ملي حوزه فرهنگ»
۱۹/۰۴/۱۳۹۹
مصوبه سياست‌هاي اجرايي و ضوابط اشتغال دانش‌آموختگان
۱۹/۰۴/۱۳۹۹
مصوبه اصلاح ماده ۱۲ اساسنامه بنياد ملي نخبگان
۰۱/۰۴/۱۳۹۹
مصوبه اصلاح و تکميل مفاد مصوبه سياست‌ها و ضوابط اجرايي آمايش آموزش عالي در عرصه سلامت (مصوب جلسه ۷۶۲...
۱۱/۰۲/۱۳۹۹