آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون اصلاح قانون صدور چک
۰۲/۰۳/۱۴۰۰
قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۲۸/۱۲/۱۳۹۹
قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و اصلاحات بعدي...
۲۰/۱۲/۱۳۹۹
قانون الحاق يک تبصره به ماده الحاقي قانون تعيين‌تکليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي...
۱۷/۱۲/۱۳۹۹
قانون فهرست قوانين و احکام نامعتبر در حوزه معدن
۰۴/۱۲/۱۳۹۹
قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده)
۰۴/۱۲/۱۳۹۹
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۰۴/۱۲/۱۳۹۹
قانون دائمي نمودن قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
۲۳/۱۱/۱۳۹۹
قانون اصلاح موادي از قانون ماليات‌هاي مستقيم
۰۷/۱۰/۱۳۹۹
قانون تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش
۰۷/۱۰/۱۳۹۹
قانون تفسير بند «ج» ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي...
۰۷/۱۰/۱۳۹۹
قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و صيانت از منافع ملت ايران
۲۰/۰۹/۱۳۹۹
قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده
۱۷/۰۹/۱۳۹۹
قانون موافقتنامه بين دولتهاي ساحلي درياي خزر در زمينه حمل و نقل
۱۷/۰۹/۱۳۹۹
قانون اصلاح قانون تضمين خريد محصولات اساسي کشاورزي
۱۷/۰۹/۱۳۹۹