آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شورايعالي اداري در خصوص انتزاع اختيارات و تعهدات دبيرخانه شورايعالي اشتغال و انتقال آن به وزارت...
۲۴/۰۱/۱۳۸۵
مصوبه شورايعالي اداري راجع به ادغام سازمان صنايع دستي ايران و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
۲۴/۰۱/۱۳۸۵