آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص فعاليتهاي پژوهشي نهاد رياست جمهوري در زمينه فنآوري
۲۲/۰۱/۱۳۹۰
مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص تغيير ماهيت شركت فناوري اطلاعات ايران از شكل شركت دولتي به مؤسسه دولتي
۱۳/۰۷/۱۳۸۹
مصوبه شوراي‌عالي اداري در خصوص انتزاع سازمان فضايي ايران از مجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به...
۱۳/۰۷/۱۳۸۹
مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص تفكيك شركت پشتيباني امور دام كشور از وزارت جهاد كشاورزي به وزارت بازرگاني
۰۷/۰۷/۱۳۸۹
مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص عدم پذيرش دانشجوي جديد در رشته‌ يا مقاطع تحصيلي مختلف توسط مركز آموزش عالي...
۰۲/۰۶/۱۳۸۹
مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص اصلاح اعضاي ستاد برنامه‌ريزي تحول اداري كشور
۰۲/۰۶/۱۳۸۹
مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص ايجاد سازمان غذا و دارو
۰۲/۰۳/۱۳۸۹
مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص ضرورت ادامه فعاليت شركت بازرگاني پتروشيمي در چين، كره‌جنوبي، هند و تركيه...
۲۸/۱۱/۱۳۸۸
مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص تغيير نام دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران
۲۸/۱۱/۱۳۸۸
مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص اصلاحات موادي از اساسنامه صندوق اشتغال و ازدواج مهر امام رضا (ع)
۲۸/۱۱/۱۳۸۸
مصوبه شورايعالي اداري راجع به بند «ب» ماده (۱۳۷) قانون برنامه چهارم توسعه کشور
۲۵/۰۹/۱۳۸۵
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ادغام سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران
۰۳/۰۷/۱۳۸۵
مصوبه شورايعالي اداري راجع به کارت شناسايي جديد ايثارگران
۲۶/۰۵/۱۳۸۵
مصوبه شورايعالي اداري راجع به تشکيل صندوق اشتغال، ازدواج و مسکن مهر امام رضا (ع)
۳۰/۰۲/۱۳۸۵
مصوبه شورايعالي اداري راجع به تأسيس صندوق اشتغال و ازدواج مهررضا (ع)
۰۲/۰۲/۱۳۸۵