آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح و تکميل مواد ۵ و ۸ اساسنامه بنياد ملي نخبگان
۱۵/۰۹/۱۳۸۵
انتخاب اعضاي حقيقي هيأت امناي بنياد علمي و فرهنگي استاد شهيد مرتضي مطهري
۱۵/۰۹/۱۳۸۵
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي صنعتي اصفهان، سمنان و تفرش
۱۳/۰۹/۱۳۸۵
انتخاب رؤساي دانشگاههاي علوم پزشکي گيلان، شهيد صدوقي يزد و ياسوج
۱۱/۰۹/۱۳۸۵
انتخاب رؤساي دانشگاههاي تربيت معلم سبزوار، صنعتي شاهرود، علم و صنعت ايران، هنر اصفهان، شهيد چمران اهواز،...
۱۱/۰۹/۱۳۸۵
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي علوم پزشکي بوشهر، زنجان و قزوين
۰۶/۰۸/۱۳۸۵
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي بين‌المللي امام خميني (ره)، ملاير، علوم دريايي خرمشهر، زابل، اردبيل، هرمزگان...
۰۶/۰۸/۱۳۸۵
مناسبت‌هاي تقويم رسمي کشور براي سال ۱۳۸۶ هجري شمسي
۲۶/۰۷/۱۳۸۵
عضويت رئيس سازمان اسناد و کتابخانه ملي در کميته فرهنگ و تمدن اسلام و ايران
۱۲/۰۷/۱۳۸۵
نامگذاري ۲۰ فروردين ماه به عنوان « روز ملي فناوري هسته‌اي»
۱۲/۰۷/۱۳۸۵
نامگذاري ۲۰ فروردين ماه به عنوان « روز ملي فناوري هسته‌اي»
۱۲/۰۷/۱۳۸۵
عضويت رئيس سازمان اسناد و کتابخانه ملي در کميته فرهنگ و تمدن اسلام و ايران
۱۲/۰۷/۱۳۸۵
آيين‌نامه احراز استعدادهاي برتر و نخبگي
۱۲/۰۷/۱۳۸۵
الحاق يک بند به « ماده واحده تشکيل شوراي هماهنگي فعاليتهاي قرآني دانشگاهها و مراکز آموزش عالي»
۱۲/۰۷/۱۳۸۵
اصلاح و تکميل ماده۳مصوبه «تشکيل هيئت حمايت از کرسي‌هاي نظريه‌پردازي ومناظره (ويژه معارف و علوم‌انساني)»
۰۹/۰۶/۱۳۸۵