آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۹) آيين‌نامه اجرايي بند (پ) ماده (۷۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي...
۱۱/۱۰/۱۳۹۹
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان
۱۱/۱۰/۱۳۹۹
آيين نامه اجرايي قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و صيانت از منافع ملت ايران
۱۱/۱۰/۱۳۹۹
آيين‌نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۱۱/۱۰/۱۳۹۹
آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (۳۲) قانون احکام دايمي برنامه هاي توسعه کشور
۰۳/۰۹/۱۳۹۹
آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري...
۰۳/۰۹/۱۳۹۹
الحاق يک تبصره به ماده ۵ آيين‌نامه جامع مديريت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي
۰۳/۰۹/۱۳۹۹
اصلاح بند (۹) الحاقي به ماده (۱) آيين¬نامه اجرايي بند (۳) قانون الحاق يک ماده به قانون تعيين‌تکليف استخدامي...
۱۹/۰۸/۱۳۹۹
اصلاح آيين‌نامه داخلي شوراي عالي استان‌ها
۰۷/۰۸/۱۳۹۹
اصلاح آيين نامه اجرايي بند (۳) قانون الحاق يک ماده به قانون تعيين تکليف استخدامي معلمين حق التدريس و...
۱۰/۰۷/۱۳۹۹
اصلاح آيين نامه اجرايي جزء (۵) بند (ب) ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي...
۰۷/۰۷/۱۳۹۹
اصلاح آيين¬نامه اعطاي تابعيت ايران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي
۰۷/۰۷/۱۳۹۹
اصلاح بند (۳) ماده (۱) آيين¬نامه اجرايي بند (ب) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۱۹/۰۶/۱۳۹۹
آيين‌نامه اجرايي بند (الف) تبصره (۲۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۱۲/۰۶/۱۳۹۹
آيين¬نامه اجرايي بند (ت) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي...
۰۴/۰۶/۱۳۹۹