آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص ابلاغ مدارک طرح جامع شهر کردکوي
۱۲/۰۸/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص ابلاغ مدارک طرح جامع شهر ورزقان
۱۲/۰۸/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون لزوم تهيه طرح ويژه براي شهرهاي شوش و سلطانيه
۲۵/۰۷/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر کياکلا
۲۵/۰۷/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر کاخک
۲۵/۰۷/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر نجف شهر
۲۵/۰۷/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون اراضي عباس‌آباد
۲۵/۰۷/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح ويژه مجتمع فرهنگي و تفريحي و توريستي کوثر و شهرک...
۲۵/۰۷/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر بجنورد
۲۵/۰۷/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ماده ۴۲ آيين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرح‌هاي توسعه و...
۲۵/۰۷/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون بررسي اوليه طرح جامع شهر تبريز
۲۸/۰۶/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر نجف‌آباد
۲۸/۰۶/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت‌هاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر قم
۱۶/۰۶/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ضوابط و مقررات حريم دماوند
۱۶/۰۶/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص اصلاح اعلام مصوبه مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۵ شوراي عالي شهرسازي...
۱۶/۰۶/۱۳۹۵