آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون شرح خدمات طرح‌هاي هادي روستايي و منظومه‌هاي روستايي
۱۴/۱۰/۱۳۹۴
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر طبس
۱۰/۱۰/۱۳۹۴
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر گزيک
۱۷/۰۹/۱۳۹۴
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر ديهوک
۱۷/۰۹/۱۳۹۴
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون اراضي پادگان ۰۷ خرم‌آباد
۱۶/۰۹/۱۳۹۴
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح سامان‌دهي تپه مراد آب کرج
۱۶/۰۹/۱۳۹۴
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون اراضي ۳۰۰ هکتاري اصفهان ـ موسوم به گل نرگس
۱۶/۰۹/۱۳۹۴
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح توسعه و عمران شهر بهبهان
۱۶/۰۹/۱۳۹۴
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرت اساسي کاشان ـ اراضي فتح‌المبين
۱۶/۰۹/۱۳۹۴
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص اصلاحيه طرح جامع راهبردي ـ ساختاري شهر ورامين پيرو مصوبه...
۲۳/۰۸/۱۳۹۴
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر باباحيدر
۲۳/۰۸/۱۳۹۴
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر بوئين سفلي
۲۳/۰۸/۱۳۹۴
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر محمودآباد نمونه
۲۳/۰۸/۱۳۹۴
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر گندمان
۲۳/۰۸/۱۳۹۴
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر نيک پي
۲۳/۰۸/۱۳۹۴