آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون گزارش اوليه مطالعات مباحث مديريتي حوزه نفوذ آزادراه تهران...
۱۹/۰۷/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر سندرک
۲۹/۰۵/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر سرگزاحمدي
۲۹/۰۵/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر قلعه قاضي
۲۹/۰۵/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر گروک
۲۹/۰۵/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر رويدر
۲۹/۰۵/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر تخت
۲۹/۰۵/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر دبيران
۲۹/۰۵/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون سند توسعه مبتني برحمل و نقل همگاني
۲۹/۰۵/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ضرورت تهيه طرح ويژه منطقه گناباد
۲۹/۰۵/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون احداث هتل پنج ستاره ناهارخوران در حريم شهرگرگان
۲۹/۰۵/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون باغ ـ موزه جواهرات ملي و خزائن بانک مرکزي
۲۹/۰۵/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع ناحيه شمال کردستان (شامل شهرستان‌هاي سقزوبانه)
۲۹/۰۵/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون اصلاحيه مصوبه ۲۰/۱۰/۱۳۹۶ ـ کميته تخصصي طرح‌هاي فرادست...
۲۹/۰۵/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت طرح تفصيلي باطرح جامع شهرگنبدکاووس (الحاق اراضي...
۲۹/۰۵/۱۳۹۶