آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي‌عالي فضاي مجازي درخصوص حمايت از ترافيک داخلي و ايجاد تمايز بين ترافيک داخلي با ترافيک سايتها...
۲۹/۰۴/۱۳۹۲
مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص اصول و سياستهاي حاکم بر مجوز خدمات سلامت در فضاي مجازي
۱۲/۰۴/۱۳۹۲
اصلاح مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص شرح وظايف و اختيارات و اعضاي «کميسيون عالي ارتقاي توليد محتواي...
۰۵/۱۱/۱۳۹۱
اصلاح مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص شرح وظايف و اختيارات و اعضاي «كميسيون عالي ارتقاي توليد محتواي...
۰۵/۱۱/۱۳۹۱
مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص شرح وظايف و اختيارات و اعضاي «کميسيون عالي ارتقاي توليد محتواي...
۲۶/۱۰/۱۳۹۱
مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص «طرح‌هاي کلان مرکز ملي فضاي مجازي کشور جهت تدوين لايحه بودجه ۱۳۹۲»
۲۶/۱۰/۱۳۹۱
مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص شرح وظايف و اختيارات و اعضاي «كميسيون عالي ارتقاي توليد محتواي فضاي...
۲۶/۱۰/۱۳۹۱
مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص «طرح‌هاي كلان مركز ملي فضاي مجازي كشور جهت تدوين لايحه بودجه ۱۳۹۲»
۲۶/۱۰/۱۳۹۱
آيين‌نامه مالي ـ معاملاتي مرکز ملي فضاي مجازي کشور
۰۱/۰۹/۱۳۹۱
آيين‌نامه اداري ـ استخدامي مرکز ملي فضاي مجازي کشور
۰۱/۰۹/۱۳۹۱
آيين‌نامه اداري ـ استخدامي مركز ملي فضاي مجازي كشور
۰۱/۰۹/۱۳۹۱
آيين‌نامه مالي ـ معاملاتي مركز ملي فضاي مجازي كشور
۰۱/۰۹/۱۳۹۱
آيين‌نامه‌ي داخلي شوراي عالي فضاي مجازي کشور
۲۹/۰۸/۱۳۹۱
آيين‌نامه‌ي داخلي شوراي عالي فضاي مجازي كشور
۲۹/۰۸/۱۳۹۱
انتصاب آقاي مهندس حامد دهقاني به عنوان معاون امنيت مرکز ملي
۱۷/۰۸/۱۳۹۱