آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهرگشت
۲۹/۰۱/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر اهر
۲۹/۰۱/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهرخسروشاه
۲۹/۰۱/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهرآقکند
۲۹/۰۱/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهربزمان
۲۹/۰۱/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرت اساسي طرح جامع شهربوانات
۲۹/۰۱/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي شهر طرقبه
۲۹/۰۱/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر خورسند
۲۹/۰۱/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر بم
۲۹/۰۱/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ساماندهي و صيانت از باغات کن مصوبه شماره ۵۷۰ کميسيون...
۲۰/۰۱/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون تهيه و تدوين دستورالعمل تشخيص بناهاي شاخص و گردش کار...
۲۰/۰۱/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون تعيين محدوده و حريم روستاهاي واقع در حريم شهرها
۲۰/۰۱/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون خط محدوده نهايي شهر لواسان
۲۰/۰۱/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون سند پهنه‌بندي حريم شهر اصفهان
۲۰/۰۱/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص نقشه منطقه‌بندي حريم شهر کرمان
۲۴/۱۲/۱۳۹۶