آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون شناسايي محدوده‌هاي مستعد احداث شهرک‌هاي گردشگري (موضوع...
۲۶/۱۲/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر مشراگه
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر لار (الحاق ۵...
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع ناحيه قم
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرت‌اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر خواف
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح ويژه توسعه و عمران منطقه ساحلي مکران
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر الوان
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون توسعه شهرک صنعتي بهارستان
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون بارگذاري پروژه ساختمان پلاسکو
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح تفصيلي ويژه منطقه۲۲ تهران
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون نحوه عملياتي کردن جزء ۶ بند ب ماده ۳۱ قانون احکام دائمي...
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح محور حرم حضرت معصومه (س) تا مسجد جمکران
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع شهر جديد بهارستان
۲۴/۱۱/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع شهر زاهدان
۲۳/۱۱/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون تبيين سياستهاي بازآفريني شهري ـ ارتقاي قابليت زيست‌پذيري...
۲۱/۱۱/۱۳۹۷