آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون منطقه نمونه گردشگري بنددره بيرجند
۰۴/۰۳/۱۳۹۸
مصوبه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۷ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرتهاي اساسي طرح جامع شهر شيراز (گويم)
۰۴/۰۳/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مجتمع ايستگاهي حقاني
۰۲/۰۲/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر شمس‌آباد
۲۶/۰۱/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر فتح‌المبين
۲۶/۰۱/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر چغاميش
۲۶/۰۱/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر حمزه
۲۶/۰۱/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر گوريه
۲۶/۰۱/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر سده لنجان
۲۶/۰۱/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر ورنامخواست
۲۶/۰۱/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع شهر تربت‌حيدريه
۱۹/۰۱/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر کشکوييه
۲۸/۱۲/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرتهاي اساسي طرح جامع شهر ملارد
۲۸/۱۲/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع منطقه نمونه گردشگري دره‌گشايش مراغه
۲۸/۱۲/۱۳۹۷
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع شهر زابل
۲۶/۱۲/۱۳۹۷