آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح آيين¬نامه اجرايي بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۲/۱۱/۱۴۰۰
اصلاح ماده (۶) آيين نامه داخلي هيأت دولت
۱۲/۱۱/۱۴۰۰
اصلاح آيين¬نامه اجرايي ماده (۷۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)
۱۲/۱۱/۱۴۰۰
اصلاح تبصره ماده (۳) آيين نامه اجرايي تبصره (۶) الحاقي به ماده واحده قانون انتقال مراقبين بهداشت مدارس...
۱۲/۱۱/۱۴۰۰
اصلاح آيين¬نامه اجرايي بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري...
۰۵/۱۱/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده
۰۵/۱۱/۱۴۰۰
آيين¬نامه احراز صلاحيت مديران عامل و اعضاي هيأت مديره، هيأت عامل و همچنين افرادي که به نمايندگي صاحب...
۰۵/۱۱/۱۴۰۰
آيين¬نامه استرداد ماليات و عوارض کالاهاي همراه مسافران و بليط پروازهاي خارجي گردشگران خارجي خريداري شده...
۰۵/۱۱/۱۴۰۰
اصلاح ماده (۳) آيين‌نامه اجرايي تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۵/۱۰/۱۴۰۰
اصلاح آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانکاران
۰۸/۰۹/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي بند (ي) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در بخش گاز
۰۸/۰۹/۱۴۰۰
آيين¬نامه تعيين تعرفه خدمات کنسولي
۰۸/۰۹/۱۴۰۰
اصلاح آيين¬نامه اجرايي ماده (۶) قانون حمايت از اطفال و نوجوانان
۲۶/۰۸/۱۴۰۰
آيين¬نامه ساماندهي حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيأت مديره/ هيأت عامل شرکت‌هاي دولتي، بانک¬ها...
۲۶/۰۸/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي بند (م) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۲۶/۰۸/۱۴۰۰