آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص ساماندهي فضاها و ساختمان‌هاي اداري، به منظور يکپارچه سازي اقدامات اجرايي،...
۰۴/۰۲/۱۳۹۵
رأي وحدت رويه شماره ۷۴۱ـ ۲۶/۳/۱۳۹۴ هيأت عمومي ديوان عالي کشور باموضوع: حضور قاضي مشاور زن در مواردي...
۰۲/۰۶/۱۳۹۴
مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص ضوابط تأمين دستياران ستادي دستگاه‌هاي اجرايي کشور
۱۴/۰۴/۱۳۹۴
مصوبه شوراي ‌عالي اداري درخصوص نظارت و کنترل بر توسعه حمل و نقل ريلي درون شهري و حومه
۱۴/۰۴/۱۳۹۴
مصوبه شوراي ‌عالي اداري درخصوص ضوابط سازماندهي وظايف و فعاليت‌هاي عمومي ستاد مرکزي وزارتخانه‌ها و مؤسسات...
۱۴/۰۴/۱۳۹۴
مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص احياء و تشکيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور با سازمان‌هاي مديريت و...
۱۱/۱۰/۱۳۹۳
مصوبه شوراي عالي اداري در مورد «برنامه آموزش و تربيت مديران آينده دستگاه‌هاي اجرايي»
۱۱/۰۹/۱۳۹۳
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص تشکيل «شوراي راهبري توسعه مديريت دستگاه‌هاي اجرايي و استاني»
۱۱/۰۹/۱۳۹۳
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص برنامه عملياتي اصلاح نظام اداري در سال۱۳۹۳
۲۶/۰۱/۱۳۹۳
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص لغو بند ۳ مصوبه شماره ۲۹۶۸۷/۲۰۶ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ شورا و تبصره‌هاي آن
۲۶/۰۱/۱۳۹۳
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص تسريع و تسهيل در ارايه خدمات به ايثارگران
۳۱/۰۱/۱۳۹۲
اصلاح مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص نحوه انتخاب و انتصاب مديران‌حرفه‌اي
۳۰/۱۱/۱۳۹۱
رأي وحدت رويه شماره ۷۲۴ هيأت عمومي ديوان عالي کشور با موضوع نحوه تغييرکاربري اراضي زراعي و باغ‌ها براي...
۰۲/۰۳/۱۳۹۱
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ساماندهي مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعيين جايگاه...
۰۳/۰۲/۱۳۹۱
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص تعيين وضعيت مؤسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارت صنايع و معادن
۰۳/۰۲/۱۳۹۱