آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي (با اصلاحات و الحاقات تا تاريخ ۰۱/۰۵/۱۴۰۲)
۳۱/۰۵/۱۴۰۲
نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۱۹/۰۵/۱۴۰۲
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۷/۰۵/۱۴۰۲
قانون اجازه مشارکت جمهوري اسلامي ايران در افزايش سهام سرمايه دور ششم بانک توسعه اسلامي
۰۸/۰۵/۱۴۰۲
قانون الحاق يک بند به تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۰۸/۰۵/۱۴۰۲
قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي صنعت خودرو
۰۸/۰۵/۱۴۰۲
قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
۰۸/۰۵/۱۴۰۲
قانون الحاق يک ماده به قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت
۰۲/۰۵/۱۴۰۲
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري کرواسي در مورد کمک و همکاري متقابل در امور...
۲۰/۰۴/۱۴۰۲
قانون نقل و انتقال سوابق بيمه يا کسور بازنشستگي بين صندوق‌هاي بازنشستگي و تجميع سوابق بيمه‌اي اشخاص
۰۶/۰۳/۱۴۰۲
قانون اصلاح قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
۰۶/۰۳/۱۴۰۲
قانون سند الحاقي (پروتکل) تمديد موافقتنامه موقت تشکيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه...
۰۲/۰۳/۱۴۰۲
قانون سند الحاقي (پروتکل) اصلاحي موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق به منظور...
۰۲/۰۳/۱۴۰۲
تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمي از سال ۱۴۰۲
۲۰/۰۲/۱۴۰۲
اصلاحيه قانون الحاق دولت ج.ا.ا به سازمان همکاري شانگهاي
۲۰/۰۲/۱۴۰۲