آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع شهر زرند
۰۵/۰۵/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح تفصيلي اراضي آبشار۲ و پادگان لشگر ۷۷ ارتش
۰۵/۰۵/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرتهاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر الوند
۰۵/۰۵/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح تفصيلي تهران
۰۵/۰۵/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون اصلاح حريم شهر سردرود
۰۵/۰۵/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون عدم مغايرت مصوبه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان در...
۰۵/۰۵/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون وقوع سيل در کشور
۰۵/۰۵/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرتهاي اساسي طرح جامع شهر پاکدشت
۲۷/۰۴/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح ساماندهي دانشگاههاي کشور
۲۶/۰۳/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر مورد
۱۹/۰۳/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرتهاي اساسي طرح جامع بجنورد ـ تغيير کاربري ۹/۱ هکتاري
۱۹/۰۳/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح ساماندهي پرديس مرکزي دانشگاه تهران و دانشگاه علوم...
۱۲/۰۳/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (پيرامون مغايرتهاي اساسي طرح جامع بجنورد ـ الحاق اراضي حلقه سنگ...
۰۸/۰۳/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر الوند
۰۸/۰۳/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرتهاي اساسي طرح جامع ـ تفصيلي شهر ارجمند
۰۴/۰۳/۱۳۹۸