آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون انطباق مصوبه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خراسان...
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح ساماندهي اراضي پادگان ۰۶ ارتش جمهوري اسلامي ايران...
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر کرج
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع ناحيه خراسان شمالي
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر تفت
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر دارخوين
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرت اساسي طرح جامع شهر ورنامخواست
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر باسمنج
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۴) اساسنامه شرکت عمران شهر جديد ايوانکي
۲۵/۰۹/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع شهر زاهدان ـ اعلام تکميلي
۰۳/۰۷/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح تفصيلي ويژه منطقه ۲۲ تهران
۰۳/۰۷/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون لزوم تهيه طرح ويژه توسعه منطقه تايباد ـ دوغارون
۰۳/۰۷/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون اصلاح حريم شهر اسلامشهر به منظور فراهم‌سازي امکان قانوني...
۰۳/۰۷/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي کاشان (تغييرکاربري اراضي ناجي‌آباد)
۲۶/۰۶/۱۳۹۸
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع ـ تفصيلي شهر زارچ
۲۶/۰۶/۱۳۹۸