آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت‌هاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر مهاباد
۲۸/۱۱/۱۳۹۹
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح و ضوابط اراضي کشاورزي و باغات ناژوان
۲۸/۱۱/۱۳۹۹
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون چارچوب شرح خدمات طرح‌هاي ويژه حفاظت و احياء بافت‌هاي...
۲۸/۱۱/۱۳۹۹
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون سياست‌هاي طرح تفصيلي محدوده حرم مطهر حضرت شاه‌چراغ (ع)...
۲۸/۱۱/۱۳۹۹
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح مجموعه شهري اراک
۲۸/۱۱/۱۳۹۹
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با...
۲۸/۱۱/۱۳۹۹
مصوبه نهايي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع ناحيه قم
۲۸/۱۱/۱۳۹۹
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون الحاق ۶۳ هکتار از اراضي دولتي مجاور شهرک قدس شهر قم به...
۲۸/۱۱/۱۳۹۹
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون تغيير کاربري و الحاق به محدوده طرح جامع شهر دوگنبدان...
۲۸/۱۱/۱۳۹۹
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون اصلاحيه ضوابط و مقررات عرصه‌هاي سبز و باز شهر کرج
۲۸/۱۱/۱۳۹۹
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص ضوابط استقرار مراکز و اماکن نظامي
۲۱/۱۱/۱۳۹۹
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون جانمائي (تعيين کاربري) پارک علم و فن‌آوري در حريم شهر...
۱۳/۱۱/۱۳۹۹
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص نقشه گسل‌هاي شهرهاي تهران، تبريز، مشهد، کرمان، زنجان و...
۳۰/۰۹/۱۳۹۹
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر زرآباد
۲۹/۰۹/۱۳۹۹
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح جامع شهر اردستان (تدقيق محدوده)
۲۹/۰۹/۱۳۹۹