آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص تسويه بدهي‌هاي قانوني شرکت‌هاي تابعه و وابسته به وزارت‌نفت به اشخاص حقيقي و حقوقي...
۲۶/۱۲/۱۳۹۳
تصويب‌نامه در خصوص تأييد صورت‌هاي مالي و عملکرد هيأت‌مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي مربوط...
۲۶/۱۲/۱۳۹۳
تصويب‌نامه در خصوص اشتغال به کار ده (۱۰) نفر افراد بازنشسته در دستگاههاي دولتي
۲۶/۱۲/۱۳۹۳
تصويب‌نامه در خصوص تأييد صورت‌هاي مالي و عملکرد هيأت‌مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي کيش مربوط...
۲۶/۱۲/۱۳۹۳
تصويب‌نامه در خصوص تأييد صورت‌هاي مالي و عملکرد هيأت‌مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس مربوط...
۲۶/۱۲/۱۳۹۳
تصويب‌نامه در خصوص تأييد صورت‌هاي مالي و عملکرد هيأت‌مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس مربوط...
۲۶/۱۲/۱۳۹۳
تصويب‌نامه در خصوص تأييد صورت‌هاي مالي و عملکرد هيأت‌مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اروند مربوط...
۲۶/۱۲/۱۳۹۳
تصويب‌نامه در خصوص تأييد صورت‌هاي مالي و عملکرد هيأت‌مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماکو مربوط...
۲۶/۱۲/۱۳۹۳
تصويب‌نامه در خصوص تأييد صورت‌هاي مالي تلفيقي و عملکرد هيأت‌مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي کيش...
۲۶/۱۲/۱۳۹۳