آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون دعوت از حرفه‌مندان و اساتيد دانشگاه براي شرکت در جلسات...
۲۷/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح جامع مرتبط با تغييرات خط محدوده طرح...
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع فاز ۵ شهر جديد سهند
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح سامان‌دهي فضايي ـ عملکردي حوضه‌هاي آبريز سدهاي...
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ساخت و سازها در محور زيارت
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي‌عالي‌شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع ويژه شهر بشرويه
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت‌هاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر شيراز ـ الحاقات...
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت‌هاي اساسي طرح تفصيلي باطرح جامع شهر ابهر
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون پديده فروريزش زمين در محدوده شهري تهران
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون دستورالعمل ساخت وساز در پهنه‌هاي گسلي
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون تخلفات ساخت وساز در شهر مهاباد
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون افزايش محدوده بافت فرسوده شهر تهران موضوع مصوبه مورخ...
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت‌هاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهرخرمدره
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ميزان پيشرفت فرآيند تهاتر و تأمين عوض حقوق مالکانه اعضاء...
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ناحيه خراسان شمالي
۲۸/۱۱/۱۳۹۹