آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع ناحيه مرکزي همدان
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت‌هاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع بندرعباس ـ تدقيق...
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص گزارش بنياد مستضعفان پيرامون پروژه ساختمان پلاسکو
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون موضوع اقدامات و تخريب‌هاي صورت گرفته در بافت تاريخي شرق...
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع ناحيه جنوب همدان
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص فرآيند انطباق مصوبات شوراي برنامه‌ريزي وتوسعه استانها...
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع شهر کاشمر
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون بازنگري دستورالعمل ترويج شهرک‌سازي
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون اصلاحيه ضوابط عام استقرار ساختمان‌هاي بلند در شهرهاي...
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح تفصيلي بافت پيرامون حرم مطهر امام رضا (ع)
۱۱/۰۳/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون الحاق اراضي ملي (اراضي نيار) به مساحت حدود ۲۰ هکتار و...
۱۱/۰۳/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ضرورت تهيه طرح ويژه براي محورها و شريان‌هاي با شرايط...
۲۷/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح بازآفريني خيابان فدائيان اسلام
۲۷/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح ساماندهي طبيعت‌گردي و گردشگري جزيره آشوراده
۲۷/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح سامان‌دهي فضايي ـ عملکردي حوضه‌هاي آبريز سدهاي تأمين‌کننده...
۲۷/۰۲/۱۴۰۰