آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبات جلسه پانزدهم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۰۵/۰۹/۱۳۹۹
طرح کلان و معماري شبکه‌ ملي اطلاعات
۲۴/۰۷/۱۳۹۹
مصوبات جلسه پانزدهم شوراي اجرايي فنّاوري اطلاعات کشور
۱۶/۰۷/۱۳۹۹
مصوبات جلسه چهاردهم شوراي اجرايي فنّاوري اطلاعات کشور
۱۶/۰۷/۱۳۹۹
مصوبات جلسه دهم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۲۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبات جلسه هشتم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۱۵/۱۱/۱۳۹۸
ابلاغ مصوبه شماره يک جلسه هفتم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي مبني بر ممنوع بودن انجام استعلام...
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
مصوبات جلسه هفتم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيک کشور
۲۰/۰۹/۱۳۹۸
مصوبات جلسه پنجم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيک کشور
۲۴/۰۷/۱۳۹۸
مصوبات جلسه چهارم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيک کشور
۲۴/۰۷/۱۳۹۸
نظام هويت معتبر در فضاي مجازي کشور
۲۲/۰۷/۱۳۹۸
مصوبات جلسه دوم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
تدوين سند تحول حوزه‌هاي فرهنگ و آموزش با توجه به تحولات فضاي مجازي
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
آيين‌نامه داخلي کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي
۱۸/۰۴/۱۳۹۸
آيين‏نامه اجرايي احصاي کليه استعلامات و ايجاد نظام استانداردسازي تبادل اطلاعات بين‌دستگاهي
۱۹/۱۰/۱۳۹۷