آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
ماده واحده آيين‌نامه‌ها و جدول مواد درسي و نوع ارزشيابي پاياني دوره اول متوسطه
۱۲/۰۲/۱۳۹۶
اساسنامه پژوهش‌سراهاي دانش‌آموزي
۱۲/۰۲/۱۳۹۶
کليات نظام تربيت استعدادهاي برتر در آموزش و پرورش
۱۲/۰۲/۱۳۹۶
آيين‌نامه آموزشي دوره دوم متوسطه
۲۶/۰۸/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش در مورد برنامه زيرنظام تأمين فضا، تجهيزات و فناوري نظام تعليم وتربيت رسمي...
۰۴/۰۸/۱۳۹۵
آيين‌نامه گروه‌هاي آموزشي و تربيتي
۱۰/۰۳/۱۳۹۵
جدول مواد درسي و ساعات تدريس هفتگي دوره دوم متوسطه
۱۰/۰۳/۱۳۹۵
ماده واحده سوگند نامه معلمي
۱۰/۰۳/۱۳۹۵
آيين‌نامه هدايت تحصيلي دانش‌آموزان
۱۰/۰۳/۱۳۹۵
نحوه ادامه تحصيل دانش‌آموزان دوره متوسطه سالي واحدي
۱۷/۱۱/۱۳۹۴
تمديد اجراي آيين‌نامه‌هاي آموزشي دوره راهنمايي تحصيلي (دوره اول متوسطه) پيش‌حرفه‌اي و متوسطه حرفه‌اي...
۱۷/۱۱/۱۳۹۴
آيين‌نامه ساماندهي صدور و تأييد مدارک تحصيلي دانش‌آموزان
۱۷/۱۱/۱۳۹۴
مصوبه هشتصد و نود و پنجمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش، تاريخ ۲۹/۲/۱۳۹۳ موضوع: آيين‌نامه کلاس‌هاي...
۱۵/۰۹/۱۳۹۳
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر محمدان
۰۲/۰۵/۱۳۹۳
مصوبه هشتصد و شصت و چهارمين جلسه‌ي شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ۳/۵/۱۳۹۱ موضوع: اصلاح آيين‌نامه آموزشي...
۲۵/۰۸/۱۳۹۱