آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر گنبدکاووس
۲۷/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص کاهش حريم شهر يزد و مکان‌يابي شهرک مسکوني و کليات طرح...
۲۷/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص امکان‌سنجي احداث و توسعه سکونتگاه‌هاي جديد ساحلي در استان‌هاي...
۲۷/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر همدان
۲۷/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران طرح جامع شهر کمالشهر
۲۷/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر تربت حيدريه
۲۷/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر کاشمر
۲۷/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر سبزوار
۲۷/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص منطقه نمونه گردشگري چغاخور
۲۷/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر کاشان
۲۷/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر لار
۲۷/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر ايرانشهر
۱۹/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر قوچان
۱۹/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر جيرفت
۱۹/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر نقده
۱۹/۱۲/۱۴۰۲