آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون سياستهاي محرک عرضه زمين و جلوگيري از احتکار اراضي مسکوني...
۲۰/۰۴/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص سياستهاي باز تنظيم نظام پهنه‌بندي تراکم ساختماني شهرها
۲۰/۰۴/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص الحاق روستاي مشاء به محدوده شهر دماوند و نقشه مميزي...
۲۹/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر جديد پرند
۲۹/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون نظام مديريت اجرائي و پايش و بهنگام‌سازي آيين‌نامه طراحي...
۲۹/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر فيروزآباد اصلاح...
۲۹/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر برازجان
۲۹/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص تدقيق محدوده و حريم پروازي فرودگاه مهرآباد در نقشه‌هاي...
۲۹/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون تدقيق حريم گسل‌هاي متداخل با کلانشهر تهران و تعيين پارامترهاي...
۲۹/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون موافقت با تمديد مدت زمان تعيين تکليف تعهدات و پروژه‌هاي...
۲۹/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر سمنان
۲۹/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت‌هاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر بندرعباس
۱۸/۰۲/۱۴۰۲
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر زاهدان
۱۸/۰۲/۱۴۰۲
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر جديد رامين...
۱۶/۰۱/۱۴۰۲
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت‌هاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر يزد ـ الحاق...
۱۶/۰۱/۱۴۰۲