آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه تکميل بند ۷ ماده ۵ اساسنامه جهاد دانشگاهي و تأييد انتخاب عضو حقيقي هيأت امناء آن
۱۹/۰۱/۱۴۰۲
مصوبه تفويض وظايف و اختيارت هيأت امناء به کميسيون دائمي هيأت امناي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي...
۱۶/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه عضويت سه نفر از اعضاي حقيقي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي تلفيق برنامه هفتم
۱۶/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه تعيين اولويت‌ها و سياست‌هاي فرهنگي، علمي، فناوري و نوآوري برنامه هفتم
۱۶/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه تکميل ماده۴ مصوبه اصلاحي اهداف، سياست¬ها و ضوابط نشر کتاب و الحاق يک تبصره جديد به ماده ۶ آن
۰۸/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه واگذاري کامل فرايند ارزشيابي و صدور گواهي درجه هنري هنرمندان هنرهاي سنتي و صنايع دستي و نخبگان...
۰۸/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه انتخاب دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي
۰۸/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه تکميل مصوبه تأسيس دانشگاه معارف اسلامي وابسته به نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها(مصوب...
۱۷/۱۱/۱۴۰۱
مصوبه اصلاح موادي از اساسنامه دانشکده غيردولتي و غيرانتفاعي اصولالدين
۲۸/۱۰/۱۴۰۱
مصوبه موافقت با تغيير زمينه فعاليت دانشکده غيردولتي ـ غيرانتفاعي رفاه
۲۸/۱۰/۱۴۰۱
مصوبه سند تحول شوراي عالي انقلاب فرهنگي
۱۳/۱۰/۱۴۰۱
مصوبه تعيين مناسبت‌هاي جديد جهت درج در متن و ضميمه تقويم رسمي سال ۱۴۰۲ کشور
۱۶/۰۹/۱۴۰۱
مصوبه اهم مسائل و راهبردهاي فرهنگي جهت تقويت سلامت و آرامش اجتماعي
۱۶/۰۹/۱۴۰۱
اساسنامه بنياد پژوهش‌هاي اسلامي آستان قدس رضوي
۰۱/۰۹/۱۴۰۱
مصوبه مباني، اصول و الزامات پياده‏سازي برنامه‌ جامع سبک زندگي اسلامي ـ ايراني
۰۱/۰۹/۱۴۰۱