آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه امکان به کارگيري اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي داراي هيأت امناي منصوب...
۱۹/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه تعيين مناسبت‌هاي جديد براي درج در متن و ضميمه تقويم رسمي کشور
۱۹/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه اصلاح و تکميل موادي از اساسنامه نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها
۱۹/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه انتخاب اعضاي حقيقي هيأت امناي سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان و نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي...
۱۹/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه انتخاب رئيس شوراي هنر شوراي عالي انقلاب فرهنگي
۱۹/۱۲/۱۴۰۲
ماده واحده برگزاري هنر بازار ايران (اکسپو)
۱۹/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه اصلاح بندهاي ۴ و ۵ ماده ۵ آيين‌‌نامه تشکيل هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مراکز آموزش...
۱۹/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه انتخاب دبير شوراي توسعه فرهنگ قرآني
۱۴/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه انتخاب رئيس شوراي فرهنگي و اجتماعي خانواده و زنان
۱۴/۱۲/۱۴۰۲
آيين‌نامه داخلي شوراي عالي انقلاب فرهنگي
۱۴/۱۲/۱۴۰۲
نظام‌نامه سنجش و پذيرش دانشجوي متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش
۱۴/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه تمديد عضويت نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيأت نظارت بر مطبوعات
۱۴/۱۲/۱۴۰۲
اصلاح اساسنامه صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور و تغيير نام آن به بنياد ملي علم ايران
۱۴/۱۲/۱۴۰۲
آئين‌نامه جذب پذيرش استعدادهاي برتر ملي در حوزه‌هاي علمي، پژوهشي، فنّاوري، فرهنگي، هنري، تربيتي، قرآني...
۱۴/۱۲/۱۴۰۲
اساسنامه مجمع مراکز فرهنگ ‌‌پژوهي کشور
۱۴/۱۲/۱۴۰۲