آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص پرداخت يارانه به کيوي‌کاران...
۰۶/۰۳/۱۴۰۲
قانون اصلاح قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
۰۶/۰۳/۱۴۰۲
قانون نقل و انتقال سوابق بيمه يا کسور بازنشستگي بين صندوق‌هاي بازنشستگي و تجميع سوابق بيمه‌اي اشخاص
۰۶/۰۳/۱۴۰۲
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۰۴/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح بند (۳) ماده (۴) اساسنامه شرکت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي)
۰۴/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح بند (ذ) ماده (۷) اساسنامه شرکت بازآفريني شهري ايران
۰۴/۰۳/۱۴۰۲
دستورالعمل اجرايي ماده۵۶ قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت
۰۴/۰۳/۱۴۰۲
رأي وحدت رويه شماره ۸۳۰ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
۰۲/۰۳/۱۴۰۲
قانون سند الحاقي (پروتکل) اصلاحي موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق به منظور...
۰۲/۰۳/۱۴۰۲
قانون سند الحاقي (پروتکل) تمديد موافقتنامه موقت تشکيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه...
۰۲/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح تبصره ماده (۱) آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي استان‌ها
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۶) آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي...
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۱) آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي استان
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (ن) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
الحاق تبصره به ماده (۱) آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي بخش
۰۱/۰۳/۱۴۰۲