آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون بررسي ميزان پيشرفت مصوبات مربوط به انتقال پادگان‌ها از...
۲۴/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح‌هاي توسعه دانشگاه‌هاي کشور
۲۴/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح موضعي ساماندهي حريم شهر چهارباغ
۲۴/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر پرند
۲۴/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون الحاق اراضي به محدوده شهرهاي ميبد، اردکان و يزد جهت تأمين...
۲۴/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري در خصوص طرح ساماندهي دانشگاه تهران
۰۲/۰۶/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون بررسي ضرورت تهيه طرح ويژه توسعه منطقه مرزي سومار و طرح...
۲۴/۰۵/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر اصفهان موضوع...
۲۴/۰۵/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون چارچوب طراحي شهري مجموعه ۱۲۰ هکتاري و طرح جامع سه بعدي...
۲۴/۰۵/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت‌هاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر مسجدسليمان
۲۵/۰۳/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون آيين‌نامه طراحي معابر شهري
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ساخت وساز در اراضي موسوم به گبران قلعه ـ نياوران شهرقزوين
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع شهر شاهرود
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
اعلام مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون اصلاح صورتجلسه مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۷ در خصوص نحوه عملياتي...
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي کاشان (ادامه بلوار شهيدان کشمشي در منطقه...
۱۳/۰۳/۱۴۰۰