آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مکانيابي و ضوابط و مقررات ساخت بناهاي بلندمرتبه در محدوده...
۰۶/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر ساري انتزاع...
۰۶/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر نير الحاق باغات...
۰۶/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون بازنگري مصوبه تله‌کابين گرگان
۰۶/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر آستارا
۰۶/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع شهر پارس‌آباد مغان
۰۶/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر رامهرمز
۰۶/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون اصلاح محدوده اراضي عباس‌آباد تهران
۰۶/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح شهرسازي اراضي پادگان سمنان
۰۶/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي مرودشت ـ کاهش افق طرح جامع شهر
۰۶/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون بازنگري و اصلاح ضوابط منطقه‌اي زير پهنه‌هاي سکونت R،...
۰۶/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون بازنگري و اصلاح برخي ضوابط دستورالعمل ماده ۱۴ قانون...
۰۶/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون تثبيت روستاهاي قلعه‌شور و کيجي در حريم شهر بهارستان
۰۶/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون تصميم‌گيري نهايي راجع به الحاق روستاي جمکران به شهر...
۰۶/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون تعيين حريم ۶۰ متر دريا در بندرعباس
۰۶/۰۹/۱۴۰۰