آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري بهره¬برداري از ميزان (۹/۴۴۹) و (۹۰/۲۴۷) مترمربع به ترتيب از پلاک ثبتي (۱۶۳۳)...
۲۹/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تأييد صورت‌هاي مالي و عملکرد هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي، مربوط...
۲۹/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تأييد صورت‌هاي مالي و عملکرد هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس، مربوط...
۲۹/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تأييد صورت‌هاي مالي و عملکرد هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماکو، مربوط...
۲۹/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص صدور مجوز خريد يک دستگاه خودروي سواري توليد داخل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي...
۲۹/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي جواد بابايي به عنوان عضو کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
۲۹/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين کارمزد صدور قبض و حواله انبار براي کليه انبارها و مراکز نگهداري کالا موضوع ماده...
۲۹/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تأييد صورت‌هاي مالي و عملکرد هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم، مربوط...
۲۹/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري حق استفاده شهرداري خاش از منافع پنج هکتار از اراضي پلاک ثبتي (۱۴۵۶) اصلي،...
۰۷/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري حق استفاده شهرداري ريجاب از منافع (۷۳۳۹) متر مربع از پلاک ثبتي (۶۵۳) فرعي...
۰۷/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري حق بهره‌برداري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين...
۰۷/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري حق بهره‌برداري از (۴) قطعه پلاک‌هاي ثبتي واقع در بخش (۲۴) ثبتي مريوان، مرز...
۰۷/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري حق استفاده از منافع (۳۰۰۰) مترمربع از اراضي پلاک ثبتي (۶۲) فرعي از (۳۵۶۲)...
۰۷/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين هزينه خدمات ثبت نام دريافتي از داوطلبان شرکت در آزمون‌هاي سازمان سنجش آموزش...
۰۷/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص شناسايي و ساماندهي قايق‌هاي تفريحي و صيادي
۰۷/۰۹/۱۴۰۲