آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول...
۱۵/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع شهر اسدآباد
۱۵/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر رستمکلا انتزاع...
۰۶/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع ـ تفصيلي شهر يزدانشهر
۰۶/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون پيش‌آمدگي (کنسول) در معابر شهرهاي استان تهران
۰۶/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون الزامات و ضوابط عام شهر دوستدار کودک
۰۶/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي الحاق ۱۱۳ هکتاري به محدوده شهر زاهدان جهت...
۰۶/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون سند ميانکار طرح جامع شهر کرمانشاه
۰۶/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع شهرک نيشتمان سنندج
۰۶/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي زاهدان (ايجاد دانشگاه فرهنگيان در حريم شهر...
۰۶/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ناحيه منفصل گويم شيراز
۰۶/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع شهر زنجان
۰۶/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح توسعه پرديس دانش و سلامت موسوم به طرح توسعه بيمارستان...
۰۶/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون بازنگري و اصلاح شيوه‌نامه شناسايي محدوده‌ها و محلات هدف...
۰۶/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح مطالعاتي و راهنماي تدوين الگوي کشاورزي شهري در پارک‌ها...
۰۶/۰۹/۱۴۰۰