آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح شهرسازي پادگان شهر ميانه
۰۴/۱۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر پيرانشهر
۰۴/۱۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر سقز
۰۴/۱۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح جامع شهر نورآباد لرستان
۰۴/۱۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح جامع شهر قروه
۰۴/۱۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر چابهار
۰۴/۱۲/۱۴۰۰
لغو مصوبه مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۳ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون الحاق ۶۳/۸۷ هکتار اراضي موسوم به فرودگاه...
۰۴/۱۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون بررسي ضرورت تهيه طرح راهبردي يکپارچه توسعه مناطق و مبادي...
۰۴/۱۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون بررسي مجدد موضوع احداث تله‌کابين در محور گرگان ـ زيارت
۱۵/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ضوابط و مقررات مکان‌يابي سايت‌هاي مجتمع‌هاي قضايي در...
۱۵/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي ملاير ـ الحاق به محدوده جهت اقدام ملي توليد...
۱۵/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مکان‌يابي شهر جديد در شهرستان جاسک
۱۵/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي زاهدان الحاق ۱۱۳ هکتاري به محدوده شهر...
۱۵/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح ويژه سکونتگاه روستايي زيارت
۱۵/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون اصلاح ماده ۴۳ آيين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرح‌هاي...
۱۵/۰۹/۱۴۰۰