آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۲۵۰۰۳۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۹۲۴۳/۴۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۲۵/۴/۱۴۰۲ معاونت...
۱۹/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۴۹۸۳۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱ ماده ۳۶ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۸ شهرداري...
۱۹/۰۳/۱۴۰۳
قانون اصلاح مواد (۱۹) و (۲۲) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران
۱۷/۰۳/۱۴۰۳
قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول
۱۷/۰۳/۱۴۰۳
قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم)
۱۷/۰۳/۱۴۰۳
اصلاحيه
۱۶/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۸۴۲۶۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۶ جدول ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۹...
۱۶/۰۳/۱۴۰۳
رأي وحدت رويه شماره ۸۴۷ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
۱۶/۰۳/۱۴۰۳
اصلاح موادي از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري
۱۶/۰۳/۱۴۰۳
اصلاح موادي از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري
۱۶/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۱۱۱۹۱۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ذيل ماده ۴ ، تبصره ۵ ماده ۵ ، اطلاق قسمت...
۱۲/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۱۷۸۴۶۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت "۶ ماهه با موضوع تخليه خط تلفن" از بند...
۱۲/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۱۷۸۳۶۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف (۵) ذيل بند (ب)با عنوان شرايط اختصاصي مندرج...
۱۲/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۱۷۸۲۵۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۶ ماده ۹ از تعرفه عوارض محلي سال‌هاي ۱۳۹۸...
۱۲/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۱۷۸۱۸۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴ و تبصره ذيل آن (موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰...
۱۲/۰۳/۱۴۰۳