آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تصويب‌نامه شماره۱۰۰۵۳/ ت۶۱۸۹۲هـ مورخ ۲۷/۱/۱۴۰۳
۲۹/۰۳/۱۴۰۳
آيين‌نامه تقويت و توسعه مهارت‌آموزي دانش‌آموزان
۲۹/۰۳/۱۴۰۳
برنامه جامع تحقق سياست‌هاي کلي توسعه دريامحور
۲۹/۰۳/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تعيين اصلاحات تعرفه اي (۳۷۲) رديف شامل کاهش و افزايش سود بازرگاني، تفکيک، ايجاد،...
۲۹/۰۳/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص ارجاع اختلاف هاي ناشي از اجرا يا تفسير قراردادهاي مربوط به طرح هاي عمراني دستگاه هاي...
۲۹/۰۳/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص پذيرش بدهي هاي شرکت پشتيباني امور دام کشور به اشخاص حقوقي تا سقف يکصد هزار ميليارد...
۲۶/۰۳/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص سقف خالص پرداختي ماهانه در سال به افرادي که به نمايندگي از سوي دولت و يا توسط مقامات...
۲۶/۰۳/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص فراهم کردن زمينه اشتغال دانش آموختگان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، وزارت علوم...
۲۶/۰۳/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تخصيص مبلغ پانزده هزار و پانصد ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۱۵) ريال به منظور برگزاري...
۲۶/۰۳/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تعيين نقطه ميل مرزي (۱۴۲) (منطقه باغ سيروس گيلان)، به جاي مرز مجاز زميني آستارا،...
۲۶/۰۳/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تعيين نقطه مرزي چشمه ثريا در استان آذربايجان غربي، به‏عنوان راه مجاز گمرکي براي ورود...
۲۶/۰۳/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تعيين نقطه مرزي کلاله در استان آذربايجان شرقي،به‏عنوان راه مجاز گمرکي براي ورود و...
۲۶/۰۳/۱۴۰۳
اصلاح جدول شماره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور
۲۶/۰۳/۱۴۰۳
قانون شفافيت قواي سه گانه، دستگاههاي اجرائي و ساير نهادها
۲۶/۰۳/۱۴۰۳
سند ملي خواندن و ترويج مطالعه مفيد
۲۳/۰۳/۱۴۰۳