آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه تأييد انتخاب رئيس جهاد دانشگاهي
۲۲/۱۰/۱۳۹۸
مصوبه اصلاح و تکميل تبصره۱ ماده۲ مصوبه سياست‌ها و ضوابط اجرايي آمايش آموزش عالي در عرصه سلامت در جمهوري...
۲۲/۱۰/۱۳۹۸
مصوبه ابقاي عضويت نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيأت عالي تجديدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش...
۲۲/۱۰/۱۳۹۸
مصوبه مجموعه تکميلي اقدامات اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب
۱۱/۰۸/۱۳۹۸
تسري مصوبات هيأت امناي منطقه۲ پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به کارکنان ستادي و اعضاي غيرهيأت...
۱۱/۰۸/۱۳۹۸
مصوبه اصلاح ماده۸ آيين‌نامه شوراي توسعه فرهنگ قرآني
۱۸/۰۷/۱۳۹۸
تغييرات آيين‌نامه اجرايي پرداخت کمک هزينه تحصيلي دانشجويي به حافظان و قاريان قرآن در سال ۱۳۹۸
۲۶/۰۶/۱۳۹۸
مصوبه الحاق شرايط عمومي و صلاحيت‌هاي فردي حافظان قرآن کريم به ذيل جدول ماده۳ مصوبه ضوابط ارزيابي حافظان...
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
مصوبه تکميل و تعميم شمول ماده واحده اختصاص سهميه به داوطلبان آزمون سراسري در مناطق زلزله‌زده کشور (مصوب...
۰۹/۰۵/۱۳۹۸
مصوبه تجديد انتخاب نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيأت نظارت بر مطبوعات
۰۹/۰۵/۱۳۹۸
انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ستاد هماهنگي نقشه مهندسي فرهنگي کشور
۱۸/۰۴/۱۳۹۸
الحاق يک بند جديد به ماده ۴ آيين‌نامه شوراي اجتماعي کشور (مصوب ۳/۱۲/۱۳۹۵ شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
۱۸/۰۴/۱۳۹۸
انتخاب رئيس و اعضاي شوراي تخصصي حوزوي
۱۸/۰۴/۱۳۹۸
تکميل و تعميم شمول ماده واحده اختصاص سهميه به داوطلبان آزمون سراسري در مناطق زلزله‌زده کشور (مصوب جلسه۷۳۹...
۱۸/۰۴/۱۳۹۸
تجديد انتخاب نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيأت نظارت بر مطبوعات
۱۸/۰۴/۱۳۹۸