آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مکان‌يابي شهرک مسکوني ايثارگران در خارج از حريم شهر يزد
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر ابهر
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر دوگنبدان
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مطالعات امکان سنجي، مکان‌يابي و تهيه طرح جامع شهرک مسکوني...
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر ميانه
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص شهرک‌هاي تخصصي ـ اقامتي اربعين
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۷۹۱۲۳۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: راي شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳۶ مورخ ۱۹/ ۱۰/ ۱۴۰۱...
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۸۴۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ بخشنامه شماره ۴۱۵۶ ـ ۲۴/۱/۱۴۰۱ سازمان اداري...
۲۱/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۸۴۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
۲۱/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره‌هاي ۲۷۱۲ الي ۲۷۱۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: جزء (۷) بند (ح) تصميم‌نامه شماره ۳۱۶۲۳/۴۸۰۱۸...
۲۱/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۱۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند سوم تصميمات جلسه نود و يک و بند ۵ مصوبه جلسه...
۲۱/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۱۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: آن قسمت از بند (۳) ماده ۱۳ آيين‌نامه اجرايي آموزش...
۲۱/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۰۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارات «شير» و «ماست» در نامه شماره ۱۲۲۴۴/۲۳۲/ص...
۲۱/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۶۹۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳ قسمت «د» ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰...
۲۱/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه اجرايي آموزشگاه‌هاي رانندگي
۱۹/۰۵/۱۴۰۲