آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص موافقت‌نامه معاضدت قضايي در امور کيفري و موافقت‌نامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري...
۱۶/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي ابوذر گوهري مقدم به عنوان عضو غيرموظف هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري...
۱۶/۰۲/۱۴۰۳
نظريه‌هاي‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۶/۰۲/۱۴۰۳
قانون تفسير ماده (۵) قانون بيمه‌هاي اجتماعي کارگران ساختماني
۱۶/۰۲/۱۴۰۳
قانون ارجاع اختلاف بين شرکت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران‌ (توانير) و شرکت...
۱۶/۰۲/۱۴۰۳
اصلاح رديف (۲۰) جدول پيوست تصويب‌نامه شماره ۱۵۸۸۸۷/ت۶۱۷۲۲هـ مورخ ۴/۹/۱۴۰۲
۱۳/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي
۱۳/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران الحاق اراضي به محدوده شهر جديد هشتگرد ( مهستان)
۱۳/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي بند۵ مصوبه شماره ۶۷۵ کميسيون ماده۵ تهران...
۱۳/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي بند ۱۸ مصوبه شماره ۶۷۷ کميسيون ماده پنج...
۱۳/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مرحله اول بازنگري طرح جامع شهر اروميه
۱۳/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر کهنوج
۱۳/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر بوشهر
۱۳/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي بند ۷ مصوبه شماره ۶۷۳ کميسيون ماده پنج...
۱۳/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي بند۲ مصوبه شماره ۶۷۵ کميسيون ماده۵ تهران...
۱۳/۰۲/۱۴۰۳