آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه تأييد انتخاب دبير شوراي فرهنگ عمومي
۰۱/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه اصلاح ماده ۲ قانون تشکيل هيأت‌هاي امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي
۲۹/۰۶/۱۴۰۰
مصوبه لغو اجراء سند يا بيانيه آموزش ۲۰۳۰
۲۹/۰۶/۱۴۰۰
مصوبه تأسيس گروه برنامه‌ريزي مراکز و مؤسسه‌هاي آموزشي و پژوهشي خاص
۲۹/۰۶/۱۴۰۰
مصوبه سياست‌ها و اقدامات اساسي حمايت از ترويج نام‌ها و نشانه‌هاي اسلامي ـ ايراني
۲۹/۰۶/۱۴۰۰
اساسنامه اصلاحي بنياد ايران‌شناسي
۲۹/۰۶/۱۴۰۰
مصوبه اصلاح و تکميل آيي ننامه کميسيون فرهنگي تربيت بدني و ورزش کشور
۲۹/۰۶/۱۴۰۰
سند ملي حقوق کودک و نوجوان
۲۹/۰۶/۱۴۰۰
مصوبه عضويت رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس در شوراي عالي جوانان
۲۹/۰۶/۱۴۰۰
اساسنامه دانشگاه هنرهاي اسلامي ـ ايراني استاد فرشچيان
۰۶/۰۶/۱۴۰۰
مصوبه ماده واحده تشکيل دفتر همکاري حوزه‌هاي علميه و وزارت آموزش و پرورش
۰۶/۰۶/۱۴۰۰
مصوبه سياست ها و ضوابط ساماندهي سنجش و پذيرش متقاضيان ورود به آموزش عالي (پس از پايان متوسطه)
۰۶/۰۶/۱۴۰۰
مصوبه راهکارهاي جذب، نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان
۰۶/۰۶/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ارتباط با ساماندهي مؤسسات آموزش عالي
۲۰/۰۵/۱۴۰۰
سند ملي توسعه فناوري‌هاي فرهنگي و نرم
۲۷/۰۴/۱۴۰۰